Disclaimer

(1) Algemene informatie

Voor alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens dient u op de link te klikken onderaan deze pagina om onze privacyverklaring te lezen. We beschrijven hier de voorwaarden voor het gebruik van de website: www.gotheeasyway.be (hierna ‘de Website’ genoemd).
De Website is eigendom van:

 • EG Retail (Belgium) SAS. Alle rechten voorbehouden.
  EG Retail (Belgium) SAS BVBA,
  Kapelsesteenweg 71
  2180 Ekeren
  KBO nr. 0406.843.239
  Telefoonnummer: +32 (0)78 153 171
  E-mail: gocardservices.be@eurogarages.com

EG Retail (Belgium) SAS maakt deel uit van de EG Group. Tenzij anders aangegeven, verwijzen ‘EG’ en ‘EG Group’ op deze Website naar de vennootschappen, logo’s, bedrijfsnamen en/of handelsmerken van de ondernemingen die direct of indirect verbonden zijn aan EG Group.
Door uzelf toegang te verschaffen tot onze Website en deze Website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk en in hun geheel, de volgende gebruiksvoorwaarden.

(2) Onze aansprakelijkheid

i. Informatie over de Website

De informatie op deze Website is van algemene en commerciële aard. De informatie is niet uitputtend. Ondanks onze redelijke inspanningen kan het voorkomen dat de informatie niet nauwkeurig of actueel is, of dat zij niet van toepassing is op de omstandigheden van een welbepaald geval. Wij zijn er niet toe gehouden om de informatie op deze Website up to date te houden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies (met uitzondering van bedrog) op deze Website.
Alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze Website zijn uw eigen verantwoordelijkheid. EG Retail (Belgium) SAS wijst elke aansprakelijkheid af voor elk verlies of alle schade weze het direct, indirect, speciaal of gevolgschade alsook andere schade van welke aard ook, alsook voor het gebruik van deze Website of de daarin opgenomen informatie.
Voor elke vraag over de Website, kan u ons een e-mail sturen via: gocardservices.be@eurogarages.com. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid van EG Retail (Belgium) SAS dat u kan vinden op deze Website (zie link onderaan).

ii. Gebruik van de Website

Het staat EG Retail (Belgium) SAS volledig vrij om de Website op ieder ogenblik, geheel of gedeeltelijk, offline te halen en/of te wijzigen, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving of aankondiging vereist is.
Bovendien biedt EG Retail (Belgium) SAS geen enkele garantie voor wat betreft de goede werking van de Website. Ongeacht de oorzaak, kunnen wij dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebrekkige werking van of de ontoegankelijkheid van deze Website.
In geen geval is EG Retail (Belgium) SAS aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur of andere activa van de gebruiker

(3) Intellectuele eigendomsrechten op de Website

i. Algemeen

De inhoud van de Website en de gegevens die kunnen worden gedownload van de Website zijn in hun geheel beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder daartoe beperkt te zijn, het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, de rechten op handelsnamen, logos, tekeningen, modellen, software, databanken en uitvindingen, evenals het octrooirecht. Deze intellectuele eigendomsrechten rechten behoren toe aan EG Retail (Belgium) SAS, haar filialen of derden waarmee EG Retail (Belgium) SAS de nodige contractuele afspraken heeft.
Elke reproductie, distributie, verkoop of andere wijze van exploitatie, op welke manier ook, van de inhoud of bovenvermelde gegevens is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van EG Retail (Belgium) SAS.
Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich houdt aan alle bestaande wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg verbindt u zich ertoe u te onthouden van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van EG Retail (Belgium) SAS of van de hierboven vermelde derden.
Niettemin staan we u toe om tijdens het raadplegen van de Website reproducties van deze Website te maken als bijkomstige handeling en mag u afdrukken maken voor persoonlijk gebruik van de Website of een onderdeel daarvan, voor privédoeleinden en binnen redelijke grenzen. Elk ander gebruik is strikt verboden en EG Retail (Belgium) SAS behoudt zich het recht voor om de toelating tot het stellen van de voormelde handelingen alsnog en op ieder ogenblik in te trekken. Op eenvoudig verzoek van EG Retail (Belgium) SAS, zal u onmiddellijk een einde stellen aan iedere reproductie of andere exploitatie. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag u deze Website niet insluiten noch een link maken naar een andere pagina dan de startpagina.

ii. Eigendom van de handelsmerken van BP

Niettegenstaande het voorgaande, zijn “BP”, het BP-logo en het “Helios”-merk handelsmerken van BP p.l.c., waarvan EG Retail (Belgium) SAS het BP-merk in licentie van BP p.l.c. gebruikt voor haar netwerk van tankstations in België.

(4) Gebruik van hyperlinks

Wijzelf, noch onze dochterondernemingen, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, met inbegrip van alle websites via welke u toegang hebt verkregen tot onze Website, alle websites tot welke u toegang zou hebben gekregen via onze Website, evenals alle websites waar wij, zelfs onrechtstreeks, naar verwijzen op onze Website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke websites of links. Wanneer we een hyperlink verstrekken naar de website van een derde, is dat omdat we te goeder trouw geloven dat deze website relevante informatie bevat of kan bevatten met betrekking tot de informatie op onze Website. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks betekent evenwel niet dat EG Retail (Belgium) SAS of haar dochterondernemingen de website hebben geanalyseerd of deze website of de inhoud goedkeuren. In sommige gevallen kan een hyperlink u ook naar de website van een derde leiden die meningen bevat die zelfs tegenstrijdig zijn met meningen die op onze Website staan of anderszins door EG Retail (Belgium) SAS of haar dochterondernemingen zijn geuit.
Wij verklaren uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of andere kenmerken van iedere andere website die aan een derde toebehoort. Bijgevolg zijn wij niet aansprakelijk voor de schade die te wijten is aan de inhoud of de kenmerken van zulke websites.
In het geval dat uzelf een hyperlink naar onze Website zou willen voorzien, dient u steeds voorafgaand een verzoek per mail te richten aan EG Retail (Belgium) SAS: gocardservices.be@eurogarages.com.

(5) Gebruiksrichtlijnen

Door onze Website te gebruiken, verklaart u zich akkoord om:

 • Geen handelingen te stellen die het gebruik van deze Website door andere gebruikers belemmeren, of die de veiligheid van deze Website verstoren
 • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden op onze Website
 • Geen gebruik te (proberen) maken van de naam, in voorkomend geval het account, het paswoord of het systeem van een andere gebruiker zonder machtiging van EG Retail (Belgium) SAS.

(6) Toepasselijk recht

Het gebruik van deze Website en de gegevens die ervan zijn gedownload, wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website, zijn alleen de hoven en rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Mocht enige bepaling in dit document om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal een dergelijke bepaling worden geïsoleerd van de overige bepalingen die geldig blijven, voor zover toegestaan door de wet.

Privacy Statement